QU0924 - Química Inorgànica III

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc I. Química de coordinació

Tema 1. Simetria i teoria de grups. Elements i operacions de simetria. Notacions de Schöenflies. Grups puntuals. Propietats i representacions dels grups: taules de caràcters.

Tema 2. Estructura dels compostos de coordinació. Perspectiva històrica de la química de coordinació. Concepte de compost de coordinació. Lligands i tipus de lligands. Índexs de coordinació, estructures i estereoquímica. Factors que determinen l'índex de coordinació i la geometria. Tipus d'isomeria en els compostos de coordinació. Estereoisomeria en complexos octaèdrics.

Tema 3. Estructura electrònic i enllaç en els compostos de coordinació. Teoria del camp cristal·lí. Sèrie espectroquímica. Efecte Jahn-Teller. Limitacions de la teoria del camp cristal·lí. Teoria del camp dels lligands. Teoria dels orbitals moleculars. Model de solapament angular. Diagrames de Tanabe i Sugano. Espectroscòpia electrònica.

Tema 4. Estabilitat i reactivitat dels compostos de coordinació. Aspectes termodinàmics. Constants d'estabilitat. Factors que determinen l'estabilitat dels compostos de coordinació. Sèrie d'Irving-Williams. Efectes quelato i macrocíclic. Labilitat i inèrcia. Mecanismes de reacció. Reaccions de substitució en quadrat-plans. Nucleofilitat. Efecte i influència trans. Reaccions de substitució en compostos octaèdrics. Reaccions de transferència electrònica.

Tema 5. Introducció a la caracterització dels compostos de coordinació. Espectroscòpies infraroig i Raman.

Bloc II. Química organometàl·lica

Tema 6: Propietats generals dels compostos organometàl·lics. Definició de “química organometàl·lica”. Breu evolució i principals fites històriques. Regla dels 18 electrons. Còmput d'electrons en reaccions. Estat d'oxidació. Geometries moleculars.

Tema 7: Estructura i enllaç en compostos organometàl·lics. Tipus de lligands. Compostos amb lligands dadors-s. Compostos amb lligands dadors-p. Descripció de l'enllaç M-CO. Compostos amb olefines.            Ensenyances pràctiques (Laboratori) Cinc sessions de quatre hores

1.        Síntesi de tris(acetiacetonat) de Mn(II) i acetat de Cr(II): estabilització d'estats d'oxidació poc freqüents.

2.        Síntesi del clorur de pentaamminanitritocobalt(III) i clorur de pentaamminanitrocobalt(III): isomeria d'enllaç en els compostos de coordinació.

3.        Compostos de níquel i sèrie espectroquímica

4.        Isomeria òptica. Síntesi de [CO(en)3]3+

5.    Preparació de l'acetilferrocé.