QU0924 - Química Inorgànica III

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada es basa en classes magistrals i de resolució de problemes. En les classes expositives, es proposa la realització d'exercicis i activitats de caràcter pràctic, relacionades amb els continguts teòrics. S'hi empren, en totes, mitjans audiovisuals per a millorar el procés d'aprenentatge. Aquestes classes es combinaran amb sessions de laboratori, on es realitzaran experiments basats en els fonaments introduïts en les classes teòriques.

 

Les transparències, exercicis i activitats es penjaran a l'aula virtual, i algunes podran realitzar-se en-línia i ser autoevaluables. Es proposarà una sèrie d'activitats al llarg del curs amb la finalitat que l'estudiantat adquirisca les diferents competències de les quals serà avaluat.