Sistema d'avaluació

Proves escrites

75%

Participació en seminaris i tutories

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

El sistema d’avaluació proposat pretén que l’estudiantat treballe, valore i adquirisca totes les competències de l’assignatura.

Proposem un itinerari d’avaluació únic on compten totes i cadascuna de les activitats que portem a terme. La no assistència a alguna de les activitats d’avaluació previstes comporta automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació.

Cal remarcar el caràcter selectiu de la prova escrita que portarem a cap a final de semestre. Aquesta prova és excloent i cal superar-la per a poder aprovar l’assignatura. En cas de superar-la, la nota final es calcula d’acord amb els percentatges del quadre inferior.

Considerem l’assignatura superada quan l’estudiantat assoleix un mínim del 50% de la puntuació possible.

 

a) Criteris per a superar l'assignatura

1. Resolució d’exercicis i problemes (10%)

-    Resolució de qüestionaris, problemes i altres tasques proposades a l’aula virtual.

2. Participació en seminaris (10%)

-    Participació en seminaris dedicats a la resolució de problemes i qüestions per l’estudiantat.

3. Presentacions (5%)

-    Participació en la confecció i presentació de comunicacions orals i/o pòsters.

4. Proves escrites (75%)

-    Examen teòric final (per a aprovar-lo, la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent)

 

b) Criteris per a ser considerat presentat o presentada en una convocatòria

La presentació a la prova escrita final fa que l'estudiant o estudianta es considere com a presentat.