QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1.ELUCIDACIÓ ESTRUCTURAL (12 hores) 1.1 Espectroscòpia infraroja 1.2 Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear
2 ALDEHIDS I CETONES (12 hores) 2.1 Síntesi d'aldehids i cetones
2.2 Oxidació dels aldehids. Reducció d'aldehids i cetones
2.3 Addició nucleòfila a aldehids i cetones 2.3 Enolats
3 ÀCIDS CARBOXÍLICS I DERIVATS (9 hores)
3.1 Acidesa dels àcids carboxílics
3.2 Obtenció d'àcids carboxílics
3.3 Reducció de àcids carboxílics, clorurs àcids, èsters, amides i nitrils
3.4 Reaccions d'interconversió entre àcids carboxílics, clorurs àcids, anhídrids, èsters, amides i nitrils
4 COMPOSTOS 1,3 DICARBONÍLICS I ADDICIÓ CONJUGADA (7 hores)
4.1 Síntesi de compostos 1,3-dicarbonilics 4.2 Reactivitat dels compostos 1,3-dicarbonílics 4.3 Addició conjugada

5 LABORATORI (20 hores)
5.1 Síntesi del 2-cloro-2-metilbutà 5.2 Síntesi del bromur de n-butil
5.3 Síntesi del ciclohexé
5.4 Síntesi del m-nitrobenzoat d'etil
5.5 Síntesi del colorant índigo