QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes magistrals amb utilització de la pissarra i de mitjans audiovisuals. El material necessari per a seguir les classes magistrals es troba disponible en l'aula virtual.

Sessions problemes i tutories interactives.

Treball en el laboratori en parelles amb elaboració dels  resultats i quadern individual.