QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

75%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Criteris de superació

 La nota mínima global de les proves escrites per a poder aprovar l'assignatura serà de 5 punts.


La nota mínima global de les sessions de laboratori per a poder aprovar l'assignatura serà de 5 punts.


La recuperació de les pràctiques de laboratori constarà d'exàmens pràctics o escrits a discreció del professor.


L'estudiant es considera presentat si acudeix a una prova escrita final.