Temari

Temari

Lliçó 1.- Introducció >

Introducció. Informació analítica. Solucionar problemes: feina del químic analític. Característiques essencials de la Química Analítica. Evolució de la química analítica. Consolidació conceptual. Jerarquització.

Lliçó 2.- El procés analític general

Introducció. Etapes del procés analític. Propietats analítiques. Introducció al tractament de dades analítics

Lliçó 3.- Presa de mostra

Introducció. Importància del mostreig. Pla de mostreig. Implantació del pla de mostreig. Mostres líquides. Mostres gasoses. Mostres sòlides.

Lliçó 4.- Preparació de la mostra (I). Conceptes generals

Introducció. Objectius de la preparació de mostra. Obtenció de la mostra de laboratori. Tècniques analítiques de separació. Paràmetres bàsics de les tècniques de separació. Elecció de la Técnica de separació

Lliçó 5.- Preparació de la mostra (II). Mostres liquides

Introducció. Extracció líquid-líquid. Equilibris de distribució. Cinètica de la extracció líquid-líquid. Tècniques de extracció líquid-líquid. Aplicacions. Separacions per bescanvi iònic.. Extracció en fase solida. Metodologia. Procediment i factors que afecten a la extracció en fase solida.

Lliçó 6.- Preparació de la mostra (III). Mostres sòlides

Introducció. Característiques ideals de sistemes analítics de extracció y lixiviació de dissolvents. Mètodes tradicionals de extracció solid-liquid. Extracció accelerada amb dissolvents. Extracció assistida per microones.  Extracció amb fluids supercritics.. Aplicacions analitiques.

Lliçó 7.- Mesura del senyal analític

Introducció. Classificació de les tècniques de mesura. Funcions bàsiques de la instrumentació. Generadors de senyal. Transductor d'entrada. Processador de senyal. Transductor d'eixida. Breu evolució històrica de la instrumentació. Aspectes quantitatius de la Química Analítica. Metodologies de quantificació en Química Analítica. Mètodes calculables. Mètodes relatius. Expressió dels resultats quantitatius. Classificació de les tècniques de mesura

Lliçó 8.- Calibratge en Química Analítica

Introducció. Protocols i models de calibratge. Modes de calibratge. Calibratge extern o patrons externs. Addicions de patró. Patrons interns

Lliçó 9.- Qualitat als laboratoris

Introducció. Gestió de la qualitat. Evolució històrica de la gestió de la qualitat. Assegurament de la qualitat. BPL.Validació de mètodes analítics

Pràctiques de laboratori

 

El bloc corresponent al laboratori d’aquesta assignatura s’estructura en 5 sessions de pràctiques dissenyades per a cobrir les determinacions quantitatives utilitzant volumetries, gravimetries i tècniques instrumentals. Les pràctiques s’han dissenyat en forma de projecte complet per a l’anàlisi d’aigües, incloent a més de les determinacions analítiques el disseny del projecte global: mostreig, organització al laboratori, tractament de dades.

 

Les pràctiques s’han estructurat en 4 blocs. Cada estudiant realitzarà 2 pràctiques del bloc 1 i 1 de cadascun dels altres tres blocs.

 

Pràctiques proposades

 

Bloc 1. Volumetries

a.      Determinació de clorurs (volumetria de precipitació)

b.      Determinació de la duresa (volumetria de complexació)

c.      Determinació de la matèria orgànica oxidable (volumetria redox)

d.      Determinació de l’alcalinitat (volumetria àcid base)

Bloc 2. Gravimetries

a.     Determinació de contingut de sulfats (gravimetria)

Bloc 3. Tècniques òptiques

a.     Determianció de nitrats (UV-Vis)

b.     Determinació de fosfats (UV-Vis)

Bloc 4. Tècniques elèctriques

Determinació del pH i conductivitat