Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics: >

      classes magistrals

      discussió en grup dels conceptes relacionats amb el procés analític, 

 

Ensenyaments pràctics:

       resolució de problemes i qüestions tipus per part del professorat. Resolució de problemes per part de lalumnat estretament guiat pel professor

      practiques en classe que aprofundissin en alguns aspectes difícils de assimilar mitjançant classes teòriques

      pràctiques en laboratori per a desenvolupar habilitats en lanàlisi quantitatiu

Tutories/Seminaris:

      Sesions de treball per al desenvolupament i apronfundiment de conceptes tractas a calsse:

·        Aspectes relatius al mostreig

·        Tractament estadístic de dades.

·        Aspectes relatius a qualitat al laboratori

Avaluació: activitats dirigides a comprovar en quina extensió lestudiant a assolit les competències (genèriques i específiques) de lassignatura, els conceptes teòrics i pràctics mitjançant la realització de proves escrites: qüestionaris i altres tasques a laula virtual, examen final. Confecció dun pòster i/o una presentació en pantalla que cal lliurar al professorat

Treball personal: resolució de problemes i qüestions no resoltes a classe, resposta als qüestionaris i lliurament de les tasques de laula virtual, preparació de lexamen final, estudi personal en general.