Sistema d'avaluació

Proves escrites

65%

Laboratori

20%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Participació en seminaris i tutories

5%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

  1. En la part de teoria i problemes, totes les activitats que se realitzen durant el curs o en l’avaluació continuada no tenen nota mínima, per la qual cosa no és necessari recuperar-les. Tan sols contribueixen a la nota amb el percentatge corresponent.
  2. En la part de laboratori, tan sols la prova de laboratori escrita és excloent i cal obtindré un mínim de 4 sobre 10 per poder aprovar el laboratori.
  3. L’assistència a les sessions de laboratori és obligatòria.
  4. Cal superar l’avaluació de les pràctiques de laboratori per a aprovar l’assignatura (excloent, 5 sobre 10). En el cas de no superar el laboratori, es pot recuperar mitjançant una prova teòric-pràctica en segona convocatòria.
  5. L’examen final de l’assignatura és excloent, i cal obtindré una nota igual o superior a 5 sobre 10. Se considerarà presentat l’alumne que es presente al examen final de l’assignatura.