Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 85
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat de gestió de la informació.

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Conèixer i saber aplicar conceptes de  metrologia dels processos químics incloent-hi la gestió de qualitat.

Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

Descriure i saber aplicar els principis i procediments emprats en l'anàlisi química, per a la determinació, identificació i caracterització de compostos químics.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a investigacions estructurals i separacions.

Raonament crític.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Reconèixer la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica processos de mesura (mètodes analítics) destinats a obtenir informació química de qualitat.

Disposar dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a planificar, aplicar i gestionar la metodologia analítica més adequada per a abordar problemes d’índole mediambiental, sanitari, industrial, alimentari o de qualsevol índole relacionada amb substàncies químiques.

Disposar dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a abordar la gestió de residus químics i de seguretat en el laboratori.

Conèixer i saber aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisi de substàncies químiques.

Conèixer els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisi, així com saber aplicar-les a la resolució de problemes quimicoanalítics.

Conèixer el procés analític, els diferents passos que ho integren i els estàndards i el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per a obtenir uns resultats de qualitat.