Metodologia

Metodologia didàctica

- Ensenyament teòric. Aquesta activitat consisteix fonamentalment en l’exposició, per part del professorat, dels diversos temes que conformen el programa de l’assignatura, lògicament estructurats, amb la finalitat de facilitar informació organitzada (lliçó magistral) si bé s’estimula i s’avalua la participació activa del alumnat en debats i discussions sobre la matèria objecte d’estudi.

- Ensenyament pràctic (problemes i laboratori). En aquestes activitats l’alumnat ha d’aplicar els coneixements apresos en l’ensenyament teòric, utilitzant fonamentalment la resolució d’exercicis i problemes, en el quals ha de desenvolupar i interpretar solucions escaients a partir de rutines, fórmules o procediments per tal de transformar la informació proposada inicialment (problemes), i la realització d’experiments (laboratori) en els quals desenvolupa habilitats per planificar, dissenyar i executar experiments a l’àmbit científic.

Aquestes activitats s’organitzen des d’un punt de vista interactiu segons el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de corresponsabilitat per tal de aconseguir metes i incentius grupals (treball en grup).