Temari

Temari

La matèria d'aquesta assignatura consta de 9 temes (més un tema inicial introductori, que no entra com a matèria d'examen), agrupats en 4 blocs generals. A continuació desglossem el temari així com la dedicació temporal aproximada per a les diferents activitats presencials de cada tema, ja sigui d'ensenyaments teòrics (Te: 32,5 h), ensenyaments pràctiques o de problemes (Pr: 15 h) i tutories / seminaris ( Tu: 7,5 h):

 

Bloc I. Introducció + Estructura electrònica.

 

Unitat Temàtica 0. Concepte, evolució i perspectives de la Química Inorgànica. Introducció. Concepte de Química Inorgànica. Desenvolupament de la Química Inorgànica: evolució històrica. Camps que abasta i relacions amb altres branques de la Ciència. Perspectiva de futur de la Química Inorgànica. Les fonts d'informació en la Química Inorgànica. Gènesi dels elements químics. (0,5h presencials no obligatòries)

 

Unitat Temàtica 1. Estructura electrònica en àtoms polielectrònics. Introducció: configuració electrònica. Moment angular orbital i moment angular d'espín. Microestats i Termes energètics: 1ª i 2ª regles de Hund, terme fonamental i ordre d'Energies. Paràmetres de Racah. Acoblament espín-òrbita: nivells d'energia i 3ª regla de Hund. Efecte de camp cristal·lí (octaèdric i tetraèdric) en complexos metàl·lics: complexos d'espín alt i baix. (Te: 4h; Pr: 2h; total: 6 h)


 

Bloc II. Propietats dels elements i compostos inorgànics. Estructura i enllaç.

 

Unitat Temàtica 2. Nocions bàsiques de geometria i simetria molecular. Geometria molecular (aplicació de la teoria VSEPR). Elements i operacions de simetria. Concepte de grup puntual i determinació de el grup puntual: aplicació a molècules. Taules de caràcters dels grups puntuals: representació irreductible o comportament de simetria. Simetria d'orbitals atòmics. (Te: 3.5 h; Pr: 1.5h; Tu: 2h; total: 7h)

 

Unitat Temàtica 3. Estructura, enllaç i propietats dels compostos inorgànics. Introducció: classificació i propietats dels compostos inorgànics (metàl·lics, iònics, covalents-3D i moleculars). Diagrames d'enllaç de Ketelaar i de Laing. Efectes de la polarització. Enllaç covalent en compostos moleculars: Conceptes bàsics (estructures de Lewis, càrregues formals i ressonància, polaritat i ionicidad de l'enllaç covalent, paràmetres d'enllaç); teories d'enllaç de valència (TEV) i d'orbitals moleculars (TOM), diagrames d'orbitals moleculars en molècules diatòmiques. Aplicació de la TOM a la teoria de bandes i l'enllaç metàl·lic (Te: 5h; Pr: 2.5h; Tu: 1.5h; total: 9h)

 

Unitat Temàtica 4. Aspectes termodinàmics i energètics en compostos inorgànics: Energia d'enllaç i cicles termoquímics. Entalpies de formació i estabilitat de substàncies moleculars. Tendències periòdiques en energies d'enllaç. Forces intermoleculars i estats d'agregació. Entalpia de xarxa en compostos iònics i la seva influència sobre les seves propietats: entalpies de formació, punts de fusió, solubilitat i estabilitat davant descomposició dels compostos iònics.  (Te: 3 h; Pr: 1.5 h; Tu: 1h; total: 5.5h)


 

Bloc III. Reactivitat en Química Inorgànica.

 

Unitat Temàtica 5. Reaccions àcid-base. Diferents teories o models àcid-base (Brönsted, Lewis i Lux-Flood). Encunyar-àcids, hidròxids bàsics i hidroxiàcids i oxiàcids. Concepte generalitzat d'àcid-base: correlació de caràcter àcid-base amb estructura molecular. Consideracions sobre les forces dels àcids i les bases. Àcids i bases "durs i tous": el principi de HSAB de Pearson. Interaccions HOMO / LUMO. Concepte d'adducte àcid-base i tipus d'adductes. Reaccions de neutralització i de desplaçament simple o doble (metàtesi). Química a dissolvents no aquosos: definició àcid-base orientada pel dissolvent. Efecte anivellador i efecte diferenciador de l'acidesa del dissolvent. Superàcids. (Te: 5.5 h; Pr: 2.5 h; Tu: 1h; total: 9h)

 

Unitat Temàtica 6. Reaccions d'oxidació-reducció. Conceptes bàsics de reactivitat redox: Ajust de reaccions en mig àcid i bàsic, significat i utilització dels potencials redox, sèrie electroquímica i equació de Nernst. Estabilitat dels estats d'oxidació en medi aquós. Desproporció i comproporció. Dependència d'el potencial amb el pH. Diagrames redox de Latimer i Pourbaix. Aplicacions de les reaccions redox en l'obtenció d'elements. (Te: 3 h; Pr: 1.5 h; Tu: 2 h; total: 6.5h)


 

Bloc IV.- Química descriptiva dels elements del bloc s (+ grup 12): Propietats, aplicacions i compostos més importants.

 

Unitat Temàtica 7. Hidrogen i Hidrurs. Posició de l'hidrogen a la Taula Periòdica. Isòtops. Propietats físiques i químiques. Mètodes d'obtenció i aplicacions. Hidrurs binaris. Classificació i propietats dels hidrurs iònics (salins), moleculars i metàl·lics. El paper de l'hidrogen com a vector energètic. (Te: 3.5 h; Pr: 1h; total: 4.5h)

 

Unitat Temàtica 8. Elements i compostos de l'bloc s (grups 1 i 2): alcalins i alcalinoterris. Característiques generals: similituds i diferències amb la resta de metalls. Estat natural, preparació i propietats dels elements. Reactivitat i compostos més importants. Relacions de diagonal i comportament singular de l'Li i Be. Similituds i diferències entre alcalins i alcalinoterris. Complexos amb lligands macrocíclics. Compostos organometàl·lics del bloc s: Obtenció, propietats i aplicacions. Organolítics i organomagnesians, reactius de Grignard. Aplicacions dels elements i els seus compostos. (Te: 4 h; Pr: 1.5 h; total: 5.5h)

 

Unitat Temàtica 9. Elements del grup 12: zinc, cadmi i mercuri. Característiques generals. Estat natural, propietats i aplicacions. Combinacions de zinc, cadmi i mercuri: halurs, òxids i hidròxids i sulfurs. Aspectes biològics. (Te: 1h; Pr: 1h; total: 2h)