Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Les proves i criteris d'avaluació de l'assignatura seran els següents:

1) Es realitzarà una única prova (teòrico-pràctica) o EXAMEN ESCRIT en finalitzar el curs (80% de la nota global). Aquesta prova serà excloent per poder aprovar l'assignatura, i caldrà obtenir una nota igual o superior a 4.5 punts sobre 10.

2) Avaluació de PROBLEMES i TUTORIES (10 + 10% = 20% de la nota global): la part d'avaluació continuada corresponent a les activitats de problemes i de tutories/seminaris (2 punts sobre el total de 10 punts de l'assignatura) s'avaluarà de forma presencial a les diferents proves teòric-pràctiques (2 o 4 proves, segons criteri del professor) programades durant el transcurs del semestre. Segons criteri del professor, s'incentivarà la participació dels estudiants en la resolució de problemes o exercicis durant les diferents sessions programades de tutories/seminaris, modificant a l'alça la nota anterior de les proves teòric-pràctiques quan la participació s'estimi com a satisfactòria.

Com a criteris de superació de l'assignatura:

A) Per aprovar l'assignatura cal que la qualificació global, després d'aplicar la ponderació de cada prova (problemes, seminaris i examen final) sigui igual o superior a 5 punts (sobre 10). A més, és imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 4.5 punts (sobre 10) en la prova escrita final per a poder aplicar la ponderació i aprovar l'assignatura (prova excloent). Per a la resta de proves (seminaris i problemes) no s'exigeix ​​nota mínima.

B) Apareixerà com "PRESENTAT" en les actes, amb la qualificació corresponent, aquell estudiant que realitzi la prova escrita final. Els estudiants que no superin l'assignatura en la primera convocatòria podran realitzar una altra prova escrita final com a recuperació, la qual seguirà tenint la mateixa ponderació (80%), i se'ls guardarà la nota obtinguda en les altres proves corresponents a l'avaluació contínua (nota de problemes i tutories/seminaris), amb la seva ponderació corresponent (20%).