Metodologia

Metodologia didàctica

- Ensenyaments teòriques: 35 hores presencials

Classes magistrals per presentar els pilars fonamentals de l'assignatura: principis de la termodinàmica, equacions fonamentals de la termodinàmica, importància del potencial químic en els equilibris (químics, entre fases i electroquímics).


- Ensenyaments pràctiques: 15 hores presencials

Resolució de qüestions (per aprofundir en els aspectes més importants de la teoria) i resolució de problemes per a abordar els aspectes quantitatius i de procediment.


- Treball personal: 90 hores no presencials

Elaboració dels temes per part de l'alumne (a partir de les notes preses en les classes magistrals i de la bibliografia recomanada). Resolució de qüestions i problemes semblants als resolts en les classes de problemes.


- Tutories en grups molt reduïts: 5 hores

Resolució de dubtes i posada a punt del material (temes, qüestions i problemes) elaborat per l'estudiant.


- Avaluació: 5 hores (tot el grup)

L'estudiant ha de mostrar el domini que ha adquirit de l'assignatura.