Sistema d'avaluació

Proves escrites

85%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Participació en seminaris i tutories

5%

Criteris de superació

Proves escrites individuals (teoria, qüestions i problemes):40% de la nota final.

Examen final individual (teoria, qüestions i problemes): 60% de la nota final.

Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a una convocatòria quan s'hagi presentat a l'examen final.
La nota mínima per a la superació de l'assignatura és del 50% del global.

Aquells estudiants que no hagen superat les proves escrites individuals, podran recuperar-les en l'examen final individual .