Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat de gestió de la informació.

Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Conèixer les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories emprades per a descriure'ls.

Raonament crític.

Treball en equip.

Utilitzar els principis de termodinàmica i les seues aplicacions en química.

Resultats d'aprenentatge

5.- Reconèixer la importància de la química física i el seu impacte en la societat industrial i tecnològica.

4.- Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als fenòmens fisicoquímics.

3.- Tenir un coneixement bàsic dels fenòmens electroquímics i les seues aplicacions tecnològiques.

2.- Capacitat per a definir l’estat d’un sistema químic en funció de les seues propietats macroscòpica, i analitzar l’evolució espontània d’aquell

1.- Tenir els coneixements teòrics i experimentals necessaris per a abordar el comportament macroscòpic de la matèria a través de l’aplicació dels principis de la termodinàmica química.