QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

 

BLOC TEMÀTIC 1:

Unitat didàctica 1:

Presentació. Material i reactius

Criteris de qualitat, ús de llibreta. Seguretat i higiene. Gestió de residus

Seminari de quatre hores en aula

BLOC TEMÀTIC 2:

Les següents unitats didàctiques corresponen a les pràctiques de laboratori. El contingut detallat de cada pràctica està recollit en el guió de laboratori penjat en l’aula virtual.

Unitat didàctica 2.   Pràctica 1. Determinació de la composició d’una mescla de HCO3- i CO32-. Elaboració del quadern de laboratori

Unitat didàctica 3.   Pràctica 2. Reaccions en tub d’assaig

Unitat didàctica 4.   Pràctica 3. Recuperació de residus amb alt contingut d’alumini

Unitat didàctica 5.   Pràctica 4. Determinació de l’acidesa d’un vinagre

Unitat didàctica 6.   Pràctica 5. Síntesi de l’acetanilida

Unitat didàctica 7.   Pràctica 6. Síntesi de l’àcid acetil saliciílic (aspirina)

Unitat didàctica 8.   Pràctica 7. Extracció de la cafeïna d’una beguda de cola

Unitat didàctica 9.   Pràctica 8. Separació de mescles líquides per destil·lació