QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Seminaris: xerrada-presentació per part del professorat i discussió en grup dels conceptes relacionats amb el laboratori, material, reactius, seguretat i higiene i qualitat. Activitat en aula.

Ensenyaments pràctics: realització d’experiments al laboratori. L'estudiantat entra en contacte i aprèn el treball al laboratori. Aprèn conceptes i adquireix destreses noves alhora que comprova alguns conceptes teòrics.

Tutories: tutorització en grup de la preparació de la propera pràctica a fer. Discussió dels fonaments i la metodologia. Exposició del diagrama de flux i dels fonaments per part d’un estudiant o estudianta.

Avaluació: activitats dirigides a comprovar en quina extensió l’estudiantat ha assolit les competències (genèriques i específiques) de l’assignatura, els conceptes teòrics i les destreses pràctiques mitjançant la realització de proves escrites (quadern de laboratori, exàmens teòrics), d’una prova pràctica i l’observació, per part del professorat, del desenvolupament i evolució de l’estudiantat al llarg de totes les sessions.

Treball personal: preparació del treball a portar a terme en les sessions pràctiques –que serà tutelat en les sessions de tutoria– i estudi personal.