QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (laboratori)

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

27,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 57,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

Capacitat d'organització i planificació.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

G4. Ser capaç de raonar en termes de l’efecte que la seua activitat té sobre el medi ambient

G3. Ser capaç d’organitzar i planificar el treball a desenvolupar per a enfrontar-se amb problemes concrets de la forma mes eficient possible

G2. Ser capaç d’expressar, de forma clara, concisa i acurada, resultats i/o procediments tècnics i científics, tant a nivell de comunicació oral com escrita

G1. Ser capaç de buscar solucions de manera autònoma davant un problema nou que puga sorgir

E6. Ser capaç d’observar resultats i extraure conclusions de manera rigorosa i reconèixer pautes de qualitat en el treball de laboratori. Reflectir tot el treball en una llibreta de laboratori ben gestionada

E5. Disposar de coneixement i habilitats experimentals suficients per a utilitzar correctament i amb seguretat els productes i el material més habitual en un laboratori. Ser conscient de les seues característiques més importants que han d’incloure la seua perillositat.

E4. Conèixer els normes de seguretat bàsiques en un laboratori. Entendre el significat de l’etiquetatge dels productes químics.

E3. Conèixer la gestió dels residus generats en un laboratori

E2. Conèixer i saber usar les tècniques habituals en qualsevol laboratori de síntesi, d’anàlisi o de mesurament dels propietats fisicoquímiques dels compostos químics i bioquímics. Ser conscient que un experiment útil és un experiment ben dissenyat i ben executat.

E1. Conèixer com ha de ser l’organització d’un laboratori pel que respecta a espais, reactius i material. Saber atendre les normes de seguretat establides i avaluar els riscos derivats del treball al laboratori