QU0908 - Noves Tecnologies de la Informació i Computació Aplicades a la Química (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc temàtic 1:

Base de dades per a la cerca bibliogràfica i d’informació en ciència/química. Web of Science. Google Scholar.

Bloc temàtic 2:

Operacions bàsiques i representacions gràfiques amb fulls de càlcul: Problemes de gasos ideals. Dissolucions. Orbitals. Resolució gràfica d’equacions lineals. Treball d’expansió d’un gas.

Bloc temàtic 3:

Problemes senzills amb fulls de càlcul: Càlcul del pH de dissolucions d’àcids forts. Determinació de les arrels d’una funció mitjançant mètodes iteratius. Determinació de la pressió en equilibris en fase gas. Càlcul del pH de dissolucions d’àcids febles i representació de diagrames de distribució i predominança d’espècies.

Bloc temàtic 4:

Entrenament bàsic amb programes de càlcul simbòlic, ordres bàsiques (Solve, NSolve, Eliminate, etc) i l'aplicació en la resolució de problemes preliminars: Càlcul del pH de dissolucions d’àcids forts. Determinació de la pressió en equilibris en fase gas.

Bloc temàtic 5:

Sistemes d’equacions amb programes de càlcul simbòlic. Càlcul de pH d’àcids febles monopròtics, polipròtics i mescles d’àcids i bases de distinta força.

Bloc temàtic 6:

Ajust de dades experimentals a funcions lineals en fulls de càlcul. Ajust per mínims quadrats. Representacions gràfiques. Interpolacions.

Bloc temàtic 7:

Ajust d’equacions no lineals amb fulls de càlcul (SOLVER). Simulació de corbes de valoració d’àcids amb bases fortes i càlcul del punt d’equivalència. Mètode de la inversa de la derivada. Ajustos en la funció arc-tangent. Cromatografia gas-líquid, ajust dels paràmetres de l’equació de Van Deemter.

Bloc temàtic 8:

Ajust d’equacions lineals i no lineals amb programari de càlcul simbòlic. Simulació de corbes de valoració i càlcul del punt d’equivalència entre d’àcids amb bases monopròtics i polipròtics amb igual i amb distinta força. Cromatografia gas-líquid, ajust dels paràmetres de l’equació de Van Deemter.