QU0908 - Noves Tecnologies de la Informació i Computació Aplicades a la Química (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

L’assistència a pràctiques és obligatòria. 

Per a aprovar l’assignatura, la nota global ha de superar el 5. No se guarden les notes parcials entre convocatòries.

La no assistència no justificada a pràctiques suposa perdre el dret a la part d’avaluació contínua (20% de la nota). Una falta no justificada suposa perdre el 10%. Dues o més faltes no justificades el 20%. Quatre o més faltes no justificades comporta el suspens de l'assignatura en la primera convocatòria ordinària.

El 20% d’avaluació contínua pot ser recuperat en l'examen final de la primera convocatòria, sempre que no hi hagen faltes d'assistència no justificades.

El 100% de la nota pot ser recuperada en la segon convocatòria.

Únicament es considera “no presentat” aquell estudiant o estudianta que no realitze les pràctiques de l’assignatura ni tampoc realitze cap examen/test.