Sistema d'avaluació

Proves escrites

60%

Laboratori

20%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura en la primera convocatòria és imprescindible obtenir un valor igual o superior a 5 (sobre 10) en la nota final, ponderada a partir de tots els tipus de prova. A més, és necessari obtenir un valor igual o superior a 4 (sobre 10) en la prova d'avaluació global final. 

En cas de no superar l'assignatura en la primera convocatòria, es podran recuperar les diferents parts mitjançant una prova escrita en la segona convocatòria. 

Es considerarà com a presentat o presentada l'estudiant que realitzi la prova d'avaluació global final associada a la convocatòria corresponent. 

Condicions de superació de l'assignatura en la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis: Superació (nota igual o superior a 5 sobre 10) d'una prova global escrita. Aquesta prova dóna opció al 100% de la nota de la convocatòria.