QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en tres activitats formatives: ensenyaments teòrics, treball personal i tutories.

En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació dels conceptes i continguts fonamentals de l'assignatura, així com la resolució d'exercicis i problemes per a reforçar i aplicar aquests continguts. Aquests exercicis i problemes, podran estar acompanyats de diferents suports audiovisuals, i es realitzaran de manera presencial en horari de classe. 

El treball personal autònom, no presencial, per l'alumnat consistirà en la realització, organitzat per grups, d'un treball acadèmic respecte d'alguna de les temàtiques del bloc III de l'assignatura. Aquest treball es presentarà en classe per mitjà d'exposició oral i/o pòster.

En les sessions de tutories  l'alumnat rebrà assessorament teòric i pràctic per a elaborar el treball acadèmic i preparar les presentacions orals.