QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

A) La nota mínima per superar l' assignatura serà de 5 punts.

Cal tenir en compte:

1r L' avaluació continuada: resolució d' exercicis i problemes, elaboració d'un treball acadèmic i presentació oral i/o pòster.

2º La prova final.


B) Es donarà la consideració de “Presentat” a l'assignatura a l'estudiantat que hagi realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.


PRIMERA CONVOCATÒRIA

Resolució d'exercicis i problemes

-Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.

-Aprenentatge autònom.

-Comunicació oral i escrita 

-Raonament crític.

5%

 

No recuperable

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.

- Aprenentatge autònom

-Comunicació escrita 

-Raonament crític.

10%

 

Recuperable

Presentacions orals i pòsters

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.

- Comunicació oral

-Raonament crític.

5%

No recuperable

Prova final

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.

-Comunicació escrita 

-Raonament crític.

 

80 %

 

Recuperable

 

SEGONA CONVOCATÒRIA I CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.

- Aprenentatge autònom

-Comunicació oral i escrita 

-Raonament crític.

10%

 

Recuperable

Prova final

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.

-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

 

80 %

 

Recuperable

 

En segona convocatòria i convocatòria extraordinària es mantindran els mateixos criteris d’avaluació. A l’efecte, en segona convocatòria i convocatòria extraordinària podrà guardar-se la nota de l’avaluació contínua de l’assignatura corresponent a la primera convocatòria.