QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química.

CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera. (anglés)

CG1 - Aprenentatge autònom.

CG2 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG3 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

Valorar els problemes que les aplicacions químiques poden generar i com poden contribuir a l’èxit de la sostenibilitat i estils de vida saludables.

Tenir un concepte clar de l’origen i construcció de les principals teories i descobriments químics.

Ser capaç de relacionar els escenaris històrics amb els descobriments científics, especialment de la química.

Reconèixer els principals reptes a què s’enfronta la investigació química en la societat actual.

Poder predir enfocaments d’investigació en química dirigits a la solució dels problemes més apressants.

Generar una actitud respectuosa cap als valors humans i de la naturalesa.

Conèixer els principals esdeveniments científics, especialment de la química, a fi que l’estudiant siga capaç d’entendre els experiments de la investigació química i la seua relació amb els diversos contextos històrics.

Conèixer els impactes de la investigació química en la societat actual.

Comprendre el paper de la ciència, i especialment de la química, en la vida quotidiana, així com la seua contribució a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Comprendre el caràcter temptatiu i evolutiu de les lleis i teories químiques, evitant posicions dogmàtiques per a apreciar millor la importància de les perspectives i enfocaments del progrés científic.

Analitzar des d’un punt de vista epistemològic i semàntic el conjunt de qüestions i desenvolupaments químics.