Temari

Temari

Bloc temàtic 1: Mecànica

Unitat temàtica 1: Introducció, magnituds físiques, unitats i anàlisi dimensional.

Breu història de la física. Unitats. Operacions i càlculs. Dimensions de les quantitats físiques. Xifres significatives i estimacions. Càlcul vectorial. Càlcul diferencial i integral. Gradient i derivada direccional.

Unitat temàtica 2: Cinemàtica d’una partícula.

Posició, velocitat i acceleració. Moviment en una línia recta. Moviment en un pla. Acceleració tangencial i normal. Moviment circular. Coordenades polars. Moviment relatiu.

Unitat temàtica 3: Lleis del moviment de Newton.

Força. Lleis del moviment de Newton. Equilibri d'una partícula. Aplicacions de la segona llei de Newton. Forces de contacte i fricció. Dinàmica del moviment circular. Forces no inercials.

Unitat temàtica 4: Treball i energia

El treball. Treball i energia cinètica. Potència. Energia potencial i la conservació de l'energia. Força i energia potencial. Diagrames d'energia. Quantització de l’energia

Unitat temàtica 5: Moment lineal i centre de masses.

Moment lineal. Conservació del moment lineal. Col∙lisions. Centre de masses. Moviment del centre de masses

Unitat temàtica 6: Moment angular i sòlids rígids.

Moment de força i acceleració angular per a un sòlid rígid. Moment d'inèrcia. Rotació d'un sòlid rígid al voltant d'un eix fix. Energia en el moviment rotacional. Rotació i traslació combinades. Treball i potència en el moviment rotacional. Moment angular. Conservació del moment angular.

Unitat temàtica 7: Elasticitat.

Esforç, deformació i els mòduls elàstics. Esforç de tensió i mòdul de Young. Compressió. Cisallament. Elasticitat i plasticitat.


Bloc temàtic 2: Fluids

Unitat temàtica 8: Hidrostàtica i dinàmica de fluids

Densitat. Pressió en un fluid. Flotació Tensió superficial. Flux dels fluids L'equació de Bernoulli. Viscositat. Turbulència.


Bloc temàtic 3: Oscil·lacions i ones

Unitat temàtica 9: Moviment oscil·latori.

Moviment harmònic simple. Energia en el moviment harmònic simple. Exemples de moviments oscil·lants. Oscil·lacions menudes al voltant d’un punt d’equilibri. Oscil·lacions amortides. Oscil·lacions forçades i ressonància

Unitat temàtica 10: Moviment ondulatori: característiques generals

Propagació d'una pertorbació. Equació d'ona. Ones transversals en una corda. Ones longitudinals en un sòlid i en un fluid. Energia, potència i intensitat. Interferències entre moviments ondulatoris. Ones estacionàries. Efecte Dopler.