Metodologia

Metodologia didàctica

La informació actualitzada i recursos didàctics es troben a l'aula virtual del curs QU0902: https://aulavirtual.uji.es

Classes magistrals (TE1): Es fa una sessió de dues hores per setmana. S'imparteixen els continguts teòrics i el professor resol problemes bàsics de cada tema a la pissarra.

Classes de suport (SE1 i SE2): Es realitzen 10 hores en total a l'inici del curs que estan especialment dirigides per als estudiants que no han cursat física a segon de batxillerat però que resultaran útils per a tots els estudiants. El professor seleccionarà una sèrie d’exercicis de física de nivell batxillerat per desenvolupar els coneixements matemàtics que seran necessaris per al seguiment correcte de l’assignatura. Els exercicis seran explicats a la pissarra pel professor i els estudiants treballaran a classe per a la resolució d'altres exercicis on s'aplicaran els conceptes prèviament mostrats.

Classes de resolució de problemes (PR1 i PR2): Els exercicis que es proposen són més complexos que els resolts a classes de teoria. Les sessions tenen una durada d’1-1.5 hores i tenen lloc cada setmana. El professor selecciona i notifica als estudiants amb una setmana d'antelació els exercicis que es treballaran a cada sessió de problemes. L'estudiant prepara els problemes seleccionats resolent-los pel seu compte. Cada setmana alguns dels estudiants faran aquests problemes a la pissarra per a una discussió comuna on seran avaluats. La solució dels exercicis serà discutida en comú amb tots els estudiants. De vegades, el professor seleccionarà exercicis perquè l'estudiant lliure resolts a través de l'aula virtual que seran corregits i qualificats pel professor. També es considera la realització i avaluació usant qüestionaris a l'aula virtual durant la sessió de problemes. El qüestionari estarà basat en els exercicis que tenen assignats per a aquesta setmana. Aquestes qualificacions formaran part de l’avaluació continuada de l’assignatura.

Els estudiants que vullguen ser qualificats a les classes de problemes han d'assistir a les classes amb els problemes preparats. No es permeten més de dues faltes perquè aquestes notes compten per a l’avaluació continuada.

 

Tutories grupals (TU1 i TU2): Els estudiants resolen exercicis d'exàmens d'altres anys en sessions d’1,5-2 hores de durada. El professor selecciona i notifica als estudiants amb una setmana d'antelació els exercicis que es treballaran a cada sessió de tutoria grupal. L'estudiant prepara els problemes seleccionats resolent-los pel seu compte i el dia de la sessió se sol·licita als estudiants que ixquen a la pissarra a resoldre'ls de manera voluntària. També es fan activitats de repàs i es resolen dubtes.

 

Pràctiques (LA1 a LA4): Les classes de laboratori tindran lloc en quatre sessions de 3 hores al laboratori TD2305 i TD2306. En aquestes classes s'explica els fonaments teòrics de la pràctica i els estudiants treballen de manera autònoma per parelles; el professor ajuda amb dubtes que puguen sorgir. Els estudiants han de redactar una memòria de pràctiques que ha de ser lliurada amb anterioritat a la sessió següent o fins a dues setmanes després de realitzar la pràctica, segons estableixca el professor. La memòria de pràctiques serà corregida i avaluada. Els comentaris rebuts durant la correcció de les memòries ajudaran l'estudiant a corregir els errors comesos per als lliuraments següents.