Sistema d'avaluació

Proves escrites

60%

Laboratori

20%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació


Prova escrita (examen) 60%
Laboratori 20%
Resolució d'exercicis i problemes 20%
Nota mitjana ponderada mínima de les tres àrees: 5 sobre 10.

Nota mínima examen:   4 sobre 10.

Nota mínima laboratori: 4 sobre 10.

Es considerarà presentat l'estudiant o estudianta que realitze la prova escrita final associada a la convocatòria corresponent. Les activitats d'avaluació contínua i les sessions de laboratori es consideren com proves no recuperables. És requisit imprescindible per aprovar l'assignatura assistir a les classes de laboratori.


Examen
A l'examen escrit no es podrà utilitzar cap tipus de material excepte una calculadora científica estàndard i material d'escriptura. Es proporcionaran les fórmules o expressions matemàtiques que no siguen habituals o difícils de memoritzar.

Laboratori
Cal fer les pràctiques de laboratori amb una nota ≥ 4 per aprovar l'assignatura. És requisit imprescindible per aprovar l'assignatura assistir a les classes de laboratori. Si no es pot assistir un dia consulteu amb el professor per veure si és possible assistir a una altra sessió de la mateixa pràctica. Si no se supera aquesta avaluació no es podrà aprovar l'assignatura. Per a l'avaluació de la segona convocatòria i convocatòria extraordinària si la mitjana de la nota de pràctiques és inferior a 4 punts, es podrà avaluar aquesta part de l'assignatura mitjançant un examen oral o escrit.

Els estudiants que han realitzat i aprovat les pràctiques en els últims 3 anys, no necessiten assistir a totes les pràctiques. Però han d'acudir a una sessió de les quatre tal com indique el professor. L'avaluació la realitzarà el professor de pràctiques i consistirà en fer la pràctica i respondre a un qüestionari a la fí de la sessió. Si l'avaluació és apta, es mantindrà la nota de laboratori anterior. Si es excel·lent pujarà la nota anterior en un punt (fins a una qualificació màxima de 10). En qualsevol cas, els estudiants repetidors tenen dret a realitzar totes les pràctiques si així ho desitgen. En aquest cas la nota final serà la corresponent a la qualificació mitjana de les pràctiques d'aquest any.


Problemes
Avaluació de classes de problemes: assistència, notes de pissarra i resolució d'exercicis lliurats. Aquesta part es considera no recuperable.

Convocatòria extraordinària

Condicions de superació de l'assignatura en la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis: Superació (nota major o igual a 5 sobre 10) d'una prova escrita. Aquesta prova dóna opció a arribar al 100% de la nota de la convocatòria.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).

I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:

"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de" zero "a la avaluació de la corresponent activitat. en qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, de un procediment sancionador ".

Tenint en compte aquests articles de la normativa, les sancions que es derivin del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.