TI0973 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Català) (III)

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

40%

Criteris de superació

La nota final es calcularà de la següent manera:


1. Una (o més d'una) tasca pràctica entregada al llarg del curs: 15 % de la nota final.

2. Una tasca teoricopràctica entregada al final de curs: 25 % de la nota final.

3. Un examen final: 60 % de la nota final.

Es valorarà de manera positiva la participació activa en classe i la realització de traduccions i exercicis a casa. 


És condició indispensable aprovar l'examen final per a poder aprovar l'assignatura.

Es podrà realitzar l’examen final sense haver aprovat (o presentat) les tasques pràctiques i teòriques prèvies.

L'assignatura es considerarà aprovada si la nota mitjana final arriba als 5 punts sobre 10.


Criteris d'avaluació per aprovar l'assignatura en segona convocatòria:

- Només podrà recuperar-se l'examen.

- Les tasques 1 i 2 són irrecuperables. Si es van presentar en el seu dia, es guardarà la nota obtinguda per a la segona convocatòria.