Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

252 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 49,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG10 - Treball en un equip de caràcter interdisciplinari

CG11 - Treball en equip

CG12 - Treball en un context internacional

CG13 - Compromís ètic

CG14 - Adaptació a noves situacions

CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor

CG18 - Lideratge

Resultats d'aprenentatge

Traduir adequadament un text oral o escrit.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació sobre llengua i cultura i utilitzar-les amb eficiència.

Ser capaç de comprendre un text oral de les llengües de treball.

Ser capaç de comprendre un text escrit en llengua estrangera.

Ser capaç d'aplicar les normes professionals de la traducció i la interpretació.

Reformular un text en les llengües de treball.

Reescriure un text en les llengües de treball.

Manejar recursos electrònics per a la traducció i la interpretació, i programes informàtics d'ajuda a la traducció i a la interpretació.

Ajustar-se a les normes de comportament en cabina d'interpretació.