TI0950 - Traducció C (Alemany)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L’avaluació consta de tres proves: carpeta d’aprenentatge, treballs i examen escrit

- Carpeta d’aprenentatge (amb un pes del 20% en la nota final): s’avaluarà el seguiment i la progressió en l’aprenentatge tenint en compte la participació activa durant els dos semestres per mitjà de les activitats realitzades i pujades a l’aula virtual, és a dir, que es valorarà tant la quantitat de les activitats realitzades (habitualment en l’horari de classe, però també fora de l’aula) com la qualitat. Una participació constant i interessada garanteix un aprovat en aquesta part.

- Treballs (amb un pes del 20% en la nota final): format per dues parts:

1. Treballs o traduccions que cal realitzar fora de l’aula (amb un pes del 10% en la nota final): se’n realitzaran dos al llarg del curs, d’unes 300-400 paraules (segons el grau de dificultat), amb indicació de la bibliografia utilitzada. Hi haurà l’opció de realitzar-ne almenys una tercera; en aquest cas, es farà la mitjana de les dues notes millors obtingudes, respectivament. Els encàrrecs i les dates d'entrega es publicaran en l’aula virtual i hauran de ser respectades per a ser evaluades.

2. Treballs o traduccions que cal realitzar dins de l’aula (amb un pes del 10% en la nota final): se’n realitzaran dos al llarg del curs, d’unes 350 paraules (segons el grau de dificultat), amb indicació de la bibliografia utilitzada, amb una duració d'1 hora i 50 minuts i es podra accedir a Internet (excepte correu electrònic i aplicacions de missatgeria, , fors, chat, Messenger, Drive, Docs, Dropbox ni cap altre software o pàgina web amb comunicació amb altres persones; ni ferramentes de de traducció automatitzada com ara DeepL, Google Translate, etc.). Hi haurà l’opció de realitzar-ne almenys una tercera; en aquest cas, es farà la mitjana de les dues notes millors obtingudes, respectivament. Les dates es publicaran en l’aula virtual.


- Examen escrit presencial (amb un pes del 60% en la nota final): constarà de la traducció d’un text d’unes 400 paraules (segons el grau de dificultat) que es realitzarà al laboratori o en una aula d’informàtica. Tindrà una durada de 2 hores i 15 minuts i es podra accedir a Internet (excepte correu electrònic i aplicacions de missatgeria. Es  realitzarà en la data oficial publicada en lleu.uji.es. És necessari firmar acta d'examen.

La nota final es calcularà sumant les tres parts especificades (quatre parts) que integren el sistema d’avaluació, en els percentatges respectius, amb la condició d'haver obtingut un mínim de 4,5 en l' examen escrit final. La no presentació a qualsevol de les proves o de les seues parts es computarà amb un 0 en aquesta part. El no compliment de les condicions especificades (carpeta d’aprenentatge i treballs) també comportarà l’assignació de 0 punts en la part en qüestió.

L’assignatura estarà aprovada si en sumar d'aquesta manera les quatre parts s'obtenen 5 punts o més.

En el cas de no obtenir un mínim de 4,5 en l'examen escrit final, la nota final de l'assignatura serà suspens (amb la nota obtinguda en l'examen final).

En cas de suspendre la primera convocatòria (o de no presentar-se), es mantenen les notes obtingudes en l’avaluació contínua (carpeta d’aprenentatge i treballs)  però es possible realitzar dos tareas adicionals per a la traducción d'avaluació contínua fora del aula (10% de la nota final). L’avaluació és la mateixa en totes les convocatòries; en cas de circunstàncies excepcionals, es publicaran les modificacions adients com a adenda a la present guia docent.


b) Es considera que l’estudiant o l'estudianta s’ha presentat a la convocatòria en el moment de presentar-se a l’examen final. Haurà de firmar acta d'examen.