TI0949 - Traducció C (Francès))-A1 (Català) (II)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A requeriment del professorat, l'estudiantat ha de presentar diverses traduccions al llarg del curs per a valorar la seua progressió (aquesta nota representarà 2 punts del total). També s'ha de presentar una carpeta o dossier de traducció, que contindrà els textos originals i les traduccions corregides realitzades en les classes presencials, a més d’una graella d’autoavaluació comentada (2 punts). Només tindran dret a la nota del dossier els estudiants i les estudiantes que hagen assistit al 80% de les classes pràctiques. Els estudiants que realizen una estada Erasmus hauran de lliurar a través de l’AV les activitats que es duguen a terme en classe durant la seua absència per tal de poder optar als 4 punts corresponents a la nota de classe. L’altra part de la nota (6 punts) s’obtindrà en l’examen de final de convocatòria, en el qual s’ha d’arribar a un mínim de 3 punts.

 

L’examen consistirà en:

 

Una traducció d’un text d’entre 350 i 500 paraules realitzada amb ordinador (al laboratori de traducció o en una aula d’informàtica), amb la possibilitat de consultar diccionaris i altres recursos electrònics en línia, però no el correu electrònic (ni xarxes socials, serveis de missatgeria, etc.) ni qualsevol altra eina que permeta l’intercanvi d’informació amb una altra persona de l’aula o de l’exterior.

 

Opcionalment, l’examen també podrà incloure un exercici de comentari  dels problemes de traducció presents en el text que prèviament s’ha traduït.

Si per motius excepcionals no es poguera realitzar l'examen de forma presencial, aquest es podrà dur a terme a través de l'AV de l'assignatura.

 

El fet d’assistir a un examen oficial implica considerar-se com a presentat en la convocatòria.

Per a la segona convocatòria es  mantindran les notes de les traduccions obligatòries i del dossier de traduccions fetes a classe. Si l'alumnat no ha  lliurat les tasques durant el curs, no podrà optar als 4 punts de nota de classe.