TI0948 - Traducció C (Francès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A requeriment del professorat, cada estudiant o estudianta ha de presentar diverses traduccions al llarg del curs per a valorar la seua progressió (aquesta nota representarà 2 punts del total). També s'ha de presentar una carpeta o dossier de traducció, que contindrà els textos originals i les traduccions corregides, realitzades en les classes presencials, a més d’una graella d’autoavaluació comentada (1 punt). Només tindran dret a la nota del dossier els estudiants i les estudiantes que hagen assistit al 80 % de les classes pràctiques. El professorat habilitarà un procediment d’avaluació perquè els estudiants i les estudiantes  que realitzen una estada Erasmus en una universitat francòfona també puguen accedir a aquest punt. També s’ha de presentar una ressenya sobre la bibliografia bàsica (1 punt). Els treballs d'avaluació continua s'entregaran al llarg del curs i la nota es guardarà per a la segona convocatòria. L’altra part de la nota (6 punts) s’obtindrà en l’examen de final de convocatòria, en el qual s’ha d’arribar a un mínim de 3 punts.

L’examen pot constar d’una o de les dues modalitats següents:

1) Una traducció d’un text d’entre 200 i 600 paraules. Segons la dificultat del text, la traducció serà amb diccionari, amb un glossari ad hoc o sense diccionari. En el cas que es realitze amb diccionari, es permetrà un nombre limitat de consultes a un monolingüe francès o a un bilingüe francès-espanyol/espanyol-francès, no especialitzats (en format paper); en cap cas gramàtiques, manuals d’estil, enciclopèdies, etc.

2) Un qüestionari sobre un repertori de dificultats habituals en la traducció francès-espanyol, relacionat amb la bibliografia bàsica i amb els exercicis pràctics realitzats en classe.

El fet d’assistir a un examen oficial implica considerar-se com a presentat en la convocatòria.