TI0938 - Traducció C (Alemany)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Les activitats de ensenyament-aprenentatge inclouen: ensenyament teòric amb participació del estudiantat (debats, etc.), ensenyament pràctic (problemes, exercicis i activitats pràctiques al laboratori), tutories complementàries, preparació de treballs personals i avaluació diversificada (carpetes d’aprenentatge, elaboració de treballs, realtizació d’examens).

 

La metodologia utilitzada serà activa i heurística, centrada en l'estudiantat, que és el protagonista en el procés d’adquisició de competències. Inclou resolució d’exercicis i problemes, estudi de casos, aprenentatge per projectes, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge per mitjà d’aula virtual. Els tipus d’exercici i la dinàmica de grup variaran en funció de l'objectiu d'aprenentatge concret que es perseguisca en cada moment.

 

L’estudiantat practicarà diversos tipus de traducció: traducció segons objectius contrastius, traducció sintètica, traducció a la vista i traduccions completes. Els textos emprats seran reals i es treballaran tant de forma individual com col·lectiva. Els encàrrecs de traducció reproduiran sempre que siga possible situacions reals del mercat professional. Alguns dels exercicis i traduccions es prepararan fora de l’aula, i es podrà sol·licitar a un/a o diversos/es alumnes que els lliuren (per exemple, per mitjà de l'enviament per correu electrònic, o bé de l’Aula Virtual) prèviament a la sessió en què es realitzarà la revisió conjunta en l’aula.

 

Part de la docència presencial s’impartirà al laboratori de traducció, amb l’objectiu que l'estudiantat es familiaritze des del principi amb les eines i amb la forma de treballar dels traductors professionals alemany-català. També es recorrerà a instruments de l’ensenyament virtual (per exemple, Aula Virtual de L’UJI, correu electrònic, fòrums, pàgina web del professorat) quan siga necessari o convenient, amb el fi de complementar alguns dels punts tractats en classe.

 

Tres són els elements fonamentals per al procés correcte d'aprenentatge per part de l'estudiantat:

 

1) Assistència i participació activa en les classes presencials.

__

2) Constància en el treball assignat o voluntari fora de l’aula: preparació d’exercicis i traduccions que es revisaran en l’aula, preparació de traduccions d’avaluació continua, lectura de textos complementaris, cerca de documentació, utilització del laboratori de traducció en hores d’accés lliure, preparació d’exàmens, reforçament dels coneixements de comprensió lectora en alemany.

__

3) Assistència a sessions de tutoria, bé individualment o bé de forma col·lectiva, per exemple, per a solucionar dubtes concrets; com a suport al treball autònom de l'alumnat, o per a proposar al professorat el tractament més detallat d’un tema determinat en forma de petit seminari. Alternativament, la tutoria pot realitzar-se per mitjà de la comunicació electrònica (fòrum de l'Aula Virtual o correu electrònic).

__

Finalment, és important que l’estudiantat siga conscient del fet que no hi ha una sola traducció possible, sinó que n’hi ha diverses, però també quines no ho són i per què. Per això es facilitarà a l'estudiantat un barem que l’ajudarà a avaluar l'activitat traductora (barem aprovat en Consell de Departament).