TI0937 - Traducció C (Francès)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG06 - Autonomia

CG07 - Presa de decisions

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d'identificar i ser capaç de comprendre el funcionament de distints tipus textuals en les llengües C i A, així com la seua repercussió en la traducció.

Ser capaç d'aplicar mètodes de treball autònom.

Ser capaç d'aplicar les tècniques i estratègies de traducció adequades.

Ser capaç d'aplicar els coneixements teòrics adquirits en les assignatures de Llengua B.

Ser capaç d'aplicar diferents estratègies de comprensió lectora i d'identificació de problemes de traducció.

Incrementar coneixements teòrics amb vista a la combinació lingüística concreta.

Desenvolupar destreses de resolució de problemes.

Consolidar i incrementar les destreses en el maneig d'obres de referència bàsiques i altres recursos de documentació.

Consolidar el maneig de recursos electrònics per a la documentació.

Assimilar els factors que s'han de tenir en compte en la presa de decisions.