TI0935 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Tema 1: La comprensió textual

 • Estratègies de lectura en el nivel macroestructural
 •  Aplicació d’estratègies per a captar el sentit del text original
 • L’adjectiu: forma, funció en al. i en català
 • Comprensió lectora i traducció

Tema 2: Coneixements extralingüístics i documentació

 • Mobilització de coneixements extralingüístics
 • Reflexió sobre estratègies de comprensió
 • Traducció emprant recursos diversos
Tema 3: Recursos del traductor I: diccionaris

 • Avaluació de diccionaris monolingües
 • Descripció i avaluació de diccionaris
 • Documentació i traducció del nexe bei
 • Documentació i traducció d’expressions col·loquials

Tema 4: El dinamisme de l’equivalència traductora

 • Estratègies per a la recerca d’equivalències

 • Valoració de la importància del context

 • Anàlisi lèxica i sintàctica

 • Identificació de falsos amics

 • Identificació i traducció de construccions amb verb de suport

 • Funcions i traducció dels verbs modals müssen, sollen

 • Comprensió i traducció de paraules compostes

 • Identificació i traducció de la nominalització i de l’estil nominal

Tema 5: La traducció dels referents culturals

 • Identificació i tipologia de referents culturals

 • Tècniques de traducció i grau d’intervenció del traductor

 • Funcions dels díctics

 • Funció i traducció de les partícules modals

Tema 6: El tractament d’algunes convencions

 • Tractament de les sigles

 • Tractament de les xifres

 • Diferències en els usos dels percentatges

 • Konjunktiv (formes i funcions) i estil indirecte

 • je... desto

Tema 7: El tractament de les unitats fraseològiques

 • Identificació d’unitats fraseològiques

 • Caracterització d’unitats fraseològiques

 • Estratègies de comprensió i de memorització d’unitats fraseològiques

 • Traducció de locucions, frases fetes, col·locacions, refranys

Tema 8: Actitud crítica, problemes, errors i creativitat

 • Identificació i classificació d’errors de traducció

 • Criteris i instruments d’avaluació d’una traducció (barem de correcció i sistema d’avaluació de l’assignatura)

 • La negació intensificada, en alemany i en català

 • Diferències d’ús dels articles

 • Funció i traducció d’interrogatius i de relatius

 • Traducció d’estructures comparatives

Tema 9: L’organització textual

 • Mecanismes de cohesió

 • Cohesió i tipus textuals

 • Funció i traducció de connectors polisèmics

Tema 10: El text i l’encàrrec

 • Elements que formen part de l’encàrrec
 • Traducció, avaluació segons l'encàrrec i revisió
 • Un text, diversos encàrrecs