TI0935 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats d’ensenyament i aprenentatge inclouen: ensenyament teòric amb participació de l’estudiantat (debats, treballs col·lectius), ensenyament pràctic (problemes, activitats pràctiques al laboratori), tutories complementàries, preparació de treballs personals i avaluació diversificada (carpetes d’aprenentatge, elaboració de treballs, realització d’exàmens).

La metodologia utilitzada serà activa i heurística, centrada en l'estudiantat, protagonista en el procés d’adquisició de competències. Inclou resolució de problemes, estudi de casos, ús d’eines informàtiques i de documentació, aprenentatge cooperatiu, per mitjà de l’Aula Virtual i per mitjà de projectes. Els tipus d’activitat i la dinàmica de grup variaran en funció de l'objectiu d'aprenentatge concret que es perseguisca en cada moment.

Les estudiantes i els estudiants practicaran diversos tipus de traducció: traducció segons objectius contrastius, traducció sintètica, traducció a la vista i traduccions completes. Els textos emprats seran reals i es treballaran tant de forma individual com col·lectiva. Els encàrrecs de traducció reproduiran sempre que siga possible situacions reals del mercat professional. Alguns dels exercicis i traduccions es prepararan fora de l’aula, i es podrà sol·licitar a un/a o diversos/es alumnes que els lliuren (per mitjà de l'enviament per correu electrònic, o bé de l’Aula Virtual) amb anterioritat a la sessió en què es realitzarà la revisió conjunta en l’aula.

Part de la docència presencial s’impartirà al laboratori de traducció, amb l’objectiu que l'estudiantat es familiaritze des del principi amb les eines i amb la forma de treballar dels traductors professionals alemany-català. També es recorrerà a instruments de l’ensenyament virtual (per exemple, Aula Virtual de l’UJI, correu electrònic, fòrums, etc.) quan siga necessari o convenient, amb el fi de complementar alguns dels punts tractats en classe.

Hi ha tres elements fonamentals per al procés correcte d'aprenentatge:

1) Assistència i participació activa en les classes presencials.

2) Constància en el treball assignat o voluntari fora de l’aula: preparació d’exercicis i traduccions que es revisaran en l’aula, preparació de traduccions d’avaluació contínua, lectura de textos complementaris, cerca de documentació, preparació d’exàmens, reforçament dels coneixements de comprensió lectora en alemany.

3) Assistència a sessions de tutoria, bé individualment o bé de forma col·lectiva, per exemple, per a solucionar dubtes concrets; com a suport al treball autònom de l'alumnat, o per a proposar el tractament més detallat d’un tema determinat en forma de petit seminari. Alternativament, la tutoria pot realitzar-se per mitjà de la comunicació electrònica (fòrum de l'Aula Virtual o correu electrònic).

Finalment, és important que l’estudiantat siga conscient del fet que no hi ha una sola traducció possible, sinó que n’hi ha diverses, però també quines no ho són i per què. Per això se li facilitarà un barem que l’ajudarà a avaluar l'activitat traductora.​