TI0935 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'avaluació es compon de 3 proves: carpeta d'aprenentatge, treballs (traduccions) i examen escrit.

A) Nota mínima

  1. Carpeta d’aprenentatge (amb un pes del 20% en la nota final): s’avaluarà el seguiment i la progressió en l’aprenentatge tenint en compte la participació activa al llarg dels dos semestres per mitjà de les activitats realitzades i pujades a l’A.V., és a dir, s’hi valorarà tant la quantitat de les activitats realitzades (habitualment durant l’horari de classe, però també fora de l’Aula) com la seua qualitat. Una participació constant i interessada garanteix un Aprovat en aquesta part. 

  2. Treballs o traduccions a realitzar fora de l’Aula (amb un pes del 20% en la nota final): caldrà lliurar dos treballs al segon semestre, realitzats fora del aula, que correspondran a dues traduccions d’unes 400-600 paraules cadascuna (segons grau de dificultat), amb llista bibliogràfica de  fonts consultades. Hi haurà l'opció de realitzar-ne un de tercer: en aquest cas, es farà la mitjana de les dues notes millors obtingudes, respectivament.

  3. Examen escrit (amb un pes del 60% en la nota final). Consta de 2 parts: a) examen parcial sobre els continguts impartits en el primer semestre (20% de la nota final): tindrà una durada d'una hora i mitja i es realitzarà en horari de classe, al final del primer semestre, en data que s'acordarà entre tots i que s'anunciarà en l'Aula Virtua. Els/les participants hauran de signar acta d'examen; b) examen final (40% de la nota final): constarà de la traducció d’un text d’unes 350 paraules que es realitzarà al laboratori o en una aula d'informàtica, amb possibilitat de consultar diccionaris (en paper i en línia), però no el correu electrònic ni cap altra aplicació de missatgeria, com ara fòrum, xat, Messenger, Drive, Docs, Dropbox, ni aplicacions o pàgines web que permeten comunicar-se amb altres persones; queda exclòs també l’ús de DeepL, Google Translate etc. La nota obtinguda en la traducció es podrà millorar fins un punt sencer per mitjà de l’elaboració d’un informe argumentat sobre els problemes de traducció trobats i les solucions adoptades respectivament. Tindrà una durada de 2 hores i 15 minuts i es realitzarà en la data oficial publicada al SIA (Sistema d’Informació Acadèmica); els/les participants hauran de signar acta d'examen.

La nota final es calcularà sumant les 3 parts especificades que integren el sistema d’avaluació, en els respectius percentatges, amb la condició d'haver obtingut un 4,5 al examen final. La no presentació a qualsevol de les proves o part de les proves es computarà amb un 0 en aquesta part.

En el cas de no obtindre un mínim de 4,5 sobre 10 a l'examen final, la nota final de l'assignatura serà suspens (amb la nota obtinguda a l'examen final).

En cas de suspendre en la primera convocatòria (o de no presentar-se a l'examen), les notes obtingudes en l'avaluació contínua (carpeta d'aprenentatge) i en els treballs fora de l'aula es conservaran fins a la segona convocatòria del curs; per contra, els exàmens parcial i final hauran de realitzar-se de nou, en aquesta segona convocatòria.

L'avaluació és la mateixa en totes les convocatòries, sempre que no es donen circumstàncies excepcionals que motiven modificacions. En aquest cas, els canvis pertinents es publicaran com a addenda a aquesta guia docent.B) Proves necessàries perquè l'estudiant/a es considere com a presentat/da en una convocatòria

Es considera que l’estudiantat/a s’ha presentat a la convocatòria en el moment de presentar-se a l’examen final. En lliurar-lo, cal firmar l’acta de l’examen.