TI0930 - Iniciació a la Interpretació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

55 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG11 - Treball en equip

CG15 - Actitud positiva

CG19 - Sensibilitat envers temes mediambientals

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de distingir els tipus i modalitats de la interpretació professional.

Ser capaç de compartir l'atenció en tasques d'escolta i parla.

Ser capaç de canviar de codi lingüístic amb rapidesa.

Ser capaç d'interpretar simultàniament discursos senzills

Ser capaç d'activar i mantenir un nivell màxim d'atenció.

Llegir de manera ràpida i eficaç en les llengües A i B.

Dominar les tècniques d'oratòria necessàries per a ser capaç de parlar en públic en llengües A i B.

Desenvolupar rapidesa d'accés lèxic oral.

Desenvolupar la presa de notes de la interpretació consecutiva professional.

Desenvolupar la memòria per a interpretar en llengües A i B.

Aplicar les habilitats lectores a la traducció a la vista.

Aplicar els coneixements adquirits en traducció escrita a la traducció oral.

Aplicar el canvi de codi ràpid en interpretació d'enllaç.