TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura fa servir una metodologia preeminentment pràctica, amb explicacions teòriques puntals (gramàtica, referències culturals, etc.). La metodologia d'aprenentatge seguirà, així doncs, un procés inductiu. D'aquesta manera, l’alumnat podrà consolidar els seus coneixements previs i progressar cap a un nivell avançat. Les

explicacions teòriques es realitzaran de manera participativa, per a després passar a activitats en les quals l'alumnat puga resoldre problemes i aprofundir en els continguts. En les classes pràctiques es promourà una metodologia funcional basada en l'ús real de la llengua meta, en les quals es buscarà un equilibri entre els objectius de fluïdesa i correcció.


S'hi integraran les quatre destreses descrites del Marc Europeu de Referència, si bé, atesa l'orientació principal de l'alumnat cap a la traducció i la interpretació, es posarà l'accent principalment en les destreses receptives tant en llengua oral com en llengua escrita.


Atesa la important càrrega de treball que requereix aquesta assignatura es potenciarà l'aprenentatge autònom de l'alumnat que, amb el suport de l’equip docent, serà el protagonista del seu procés d'aprenentatge.


Es posarà a la disposició de l'alumnat recursos i materials adequats, tant a través de l'aula virtual de l'assignatura com en aquesta guia docent (vegeu “Altres recursos”).


L'anglés serà la llengua vehicular de la classe.