TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

General Language Test (C1)

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

Aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5 en totes les seccions de l'examen (English in Use, Reading, Writing, Listening, Speaking) és requisit fonamental per a aprovar l'assignatura. Igualment, la mitjana de les notes obtingudes en altres tasques considerades part principal de l'avaluació haurà de ser un 5 com a mínim.


Com a norma general, l'avaluació en segona convocatòria consistirà en un examen final atesos els següents criteris d'avaluació:


Examen final (més d'una prova): 80%

Avaluació contínua: 20%


De manera extraordinària, l'estudiantat podrà tindre, si així ho considera, els mateixos criteris d'avaluació que en primera convocatòria.


Segons la normativa general d’avaluació de l’UJI (Article 6.1g): “Es donarà la consideració de «presentat» a una assignatura a l’estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s’haja presentat al percentatge de la resta d’activitats d’avaluació obligatòries que s’especifique enla guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%”(https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/JZYE5H3MXOFDCVSE0K8MGNFRZNRKNNCF).