TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

55 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 115
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG06 - Autonomia

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

CG11 - Treball en equip

CG12 - Treball en un context internacional

CG13 - Compromís ètic

CG16 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

CG19 - Sensibilitat envers temes mediambientals

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar continguts multimèdia i eines virtuals en Llengua B per a interpretar.

Reconèixer, aprendre i aplicar estructures gramaticals i discursives del gènere oral per a interpretar. Aplicar estratègies de comprensió oral de la llengua B

Reconèixer, aprendre i aplicar elements lèxics de registre superior i de llenguatge idiomàtic. Familiaritzar-se amb varietats de la Llengua B per a interpretar

Reconèixer i aprendre elements culturals dels països de l'àmbit anglosaxó.

Reconèixer i aplicar estratègies de comprensió oral de la Llengua B per a interpretar.

Reconèixer i aplicar elements fonètics i prosòdics de la Llengua B per a interpretar. 

Consolidar els coneixements teòrics.

Buscar informació lingüística i cultural de la llengua B per a interpretar.

Automatitzar la destresa de comprensió oral de la llengua B per a interpretar.

Aplicar els coneixements temàtics i terminològics.