TI0905 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Procés d'avaluació entre estudiants

5%

Criteris de superació

  • Examen (traducció d'un text): 70%
  • Dossier d'aprenentatge, i traduccions i tasques realitzades al llarg del curs: 30%

Criteris generals d'avaluació
  •  És necessari aprovar l'examen final per a poder tindre en compte la resta de proves.
  •  Totes les tasques i traduccions hauran d'entregar-se en els terminis establits mitjançant l'AV, seguint les pautes de lliurament especificades.
  •  El plagi, l'ús de traductors automàtics (quan s'indique que no es poden utilitzar) i les faltes d'ortografia podran suposar el suspens de les tasques, independentment que el contingut de les mateixes siga de qualitat.