TI0905 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG07 - Presa de decisions

CG11 - Treball en equip

CG13 - Compromís ètic

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d'utilitzar eines electròniques bàsiques (per exemple, processadors de textos, missatgeria electrònica, paquets informàtics de gestió de documents en xarxa, etc.) específicament per a la labor del traductor.

Ser capaç d'utilitzar consultar, gestionar i explotar eines terminològiques i documentals bàsiques (per exemple, diccionaris, glossaris, enciclopèdies, etc.) en format electrònic l'ús de les quals resulta imprescindible per a la labor de traduir

Ser capaç d'utilitzar consultar, gestionar i explotar eines terminològiques i documentals bàsiques (per exemple, diccionaris, glossaris, enciclopèdies etc.) en paper l'ús de les quals resulta imprescindible per a la labor de traduir,

Ser capaç d'identificar i relacionar alguns aspectes professionals bàsics del mercat de la traducció.

Posseir/desenvolupar coneixements bàsics de la traductologia (per exemple els treballs de Vinay i Darbelnet) i aplicar-los directament a la labor de traduir textos de caràcter general.

Estrenar-se en la pràctica real i complexa de la traducció.

Dominar els aspectes contrastius bàsics relacionats amb el transvasament de textos originals en llengua de partida i d'arribada.

Assimilar principis metodològics bàsics.

Apreciar l'absoluta necessitat de dominar la llengua de partida (i aplicar el dit domini a la labor traductora).

Apreciar l'absoluta necessitat de dominar la llengua d'arribada (i aplicar el dit domini a la labor traductora).