PU0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari que l'alumne arribe a la nota mínima de 5 punts en cadascuna de les activitats que s'avaluen.

És requisit indispensable la realització mínima d'hores exigida que componen el període de pràctiques i que és de 293.

Detall del tipus de proves que necessàries perquè el la/estudianta es considere presentat/ada en aquesta assignatura:

  • Informes positius per part del supervisor de l'empresa (50% de la nota final) que seran lliurats al tutor una vegada hagen conclòs les pràctiques.
  • Memòria final (40% de la nota final) que serà avaluada pel tutor assignat i una vegada hagen conclòs les pràctiques
  • Memòria del seminari obligatori de l'assignatura (10% de la nota final).

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Informe del supervisor de l'empresa

50%

No recuperable

-

-


Memòria de l'estada en pràctiques

40%

Recuperable

(amb lliurament abans del 15 de setembre)

40%

Lliurament de la memòria amb les correccions pertinents

En l’AV hi ha una guia amb els continguts mínims exigits

Memòria del seminari obligatori de l’assignatura

10%

No recuperable

-

-