PU0941 - Teoria i Història de l'Art Contemporani

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

a) Es realitzarà un examen sobre els continguts del programa (7 punts sobre 10). Aquest examen consistirà en una pregunta teòrica i comentari d'un nombre d'imatges i textos que s'hagen anat veient en classe al llarg del curs. A més, es farà una pregunta individualitzada relacionada amb el treball que cada estudiant haja elaborat, i que comentem a continuació.

b) S'efectuarà diversos treballs (individual o en grup) valorat en 3 punts sobre 10. Aquest treball constarà de dues parts: realització d'un vídeo i un cartell que la seua temàtica serà suggerida pel professorat (2 punts) i comentari i anàlisi d'una o diverses propostes artístiques (exposicions), cinematogràfiques o publicitàries indicades igualment pel professorat (1 punt). El sistema de citació serà el científic (l'exemple de com fer-lo serà penjat a l'aula virtual de l'assignatura). Qualsevol plagi (el popular "curta i pega") serà motiu d'invalidació (suspens) del treball.
Serà necessari, per a superar l'assignatura, que s'aconseguisca un nivell suficient en cadascun dels ítems (examen i treball) a qualificar. En aquest sentit, s'haurà d'obtenir almenys un 3.5 sobre 7 en l'examen i un 1.5 sobre 3 en el treball per a poder fer mitjana.
Convocatòria de juliol
Per a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques. Però si en la primera convocatòria s'haguera superat o bé el treball o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda.

L'alumnat es considerarà Presentat quan haja realitzat l'examen. Es considerarà NO Presentat quan no haja realitzat l'examen.