PU0937 - Comunicació Financera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

100%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es preveu de forma continuada a través de projectes de dos tipus:

Individuals (25%) no recuperable.

A1.- Projectes individuals, aplicacions teòriques i anàlisi (20% de la qualificació final): Anàlisi crítica dels textos a class i anàlisi d'actualitat al voltant de la comunicació financera. Es poden resoldre a classe. (no recuperable)

A.2. Participació individual activitat  al voltant del Seminari (5% calificació final) (no recuperable) 

Grupals (75%) recuperable en segon convocatòria.

A.3 Projectes en grup reduït (75% de la qualificació final). (Recuperable en segon convocatòria) Es presentarà en grup i mitjançant exposició visual a classe d'una d'aquestes dues propostes:

- Estudi, anàlisi i valoració crítica d'un informe anual d'una empresa, o Estudi, anàlisi i valoració crítica d'una altra acció típica de comunicació financera (Junta General Extraordinària, Memòria anual, etc.)


- Recerca al voltant d'un tema de l'assignatura en el marc de les Jornades de Foment a la investigació de la FCHS


Per fer la mitjana de la nota final aplicant els percentatges anteriors (25% i 75%) s'han de complir els següents requisits:


- Superar la nota mitjana de 5 en ambdós tipus de projectes (individuals i en grup reduït)


-L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a

poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, etc.), no pugui assistir a les classes de pràctiques o els seminaris s'han de posar en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant els primers 20 dies naturals des l'inici del semestre, per escrit (correu eletrònic)