PU0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

 

Els tipus de prova i la seva metodologia són:

 

Examen escrit individual (test, desenvolupament i/o problemes) (30%). Aquesta prova és recuperable en segona convocatòria.

 

Observació i execució de tasques i pràctiques (10%). Prova associada a l'activitat del seminari. És obligatòria l'assistència al seminari per a optar a la seva avaluació en primera convocatòria. L'activitat es completa amb el lliurament d'un treball associat al tema del seminari. Aquesta prova és recuperable en segona convocatòria.

 

Elaboració de treballs acadèmics (10%). Treball de manera individual dins de l'aula. No recuperable en segona convocatòria.

 

Prototips (40%). Es correspon amb les practiques 1, 2, 4 i 5, realitzades de forma individual. Aquestes proves són recuperables en segona convocatòria.

 

Resolució de casos (10%). Es correspon amb la Pràctica 3, realitzada en grup. Aquesta prova no és recuperable en segona convocatòria.

 

No realitzar alguna de les proves suposa un 0 i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.

 

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat/a en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

 

Es considerarà "Presentat/a" a la persona que es presenti a la prova escrita (part teòrica) o hagi presentat, almenys, el 60% del total de les pràctiques avaluables.

 

Tots els treballs han de lliurar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.