PU0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té com a objectiu la classe magistral combinada amb l’aprenentatge cooperatiu, progressiu i crític de l’alumnat al llarg de tot el semestre dins i fora de l’aula.

Per això la dinàmica de les classes serà la següent:

 

1. A les classes teòriques:

Classes magistrals de teoria i il·lustració amb fragments audiovisuals amb participació i comentaris de l’alumnat.

 

2. A les classes pràctiques:

- Presentacions orals: exposició en grup de l’anàlisi formal d’un film aplicant els continguts teòrics.

- Explicació dels projectes amb projecció i anàlisi de tràilers i openings.

- Projecció final dels projectes.

 

3. Seminari:

“Els telons del relat audiovisual”