PU0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

1. Presentació a classe de l'anàlisi formal d'un film [15 minuts]

- Tipus de prova: no recuperable.

- Puntuació total: 1,5 punts.

- Nota mínima per aprovar: 0,75 punts.

 

2. Projectes:

- Elaboració del tràiler d'un film

- Tipus de prova: recuperable.

- Puntuació total: 2 punts.

- Nota mínima per aprovar: 1 punt.

 

- Elaboració d'un opening de sèrie de televisió.

- Tipus de prova: recuperable

- Puntuació total: 2 punts.

- Nota mínima per aprovar: 1 punt.

 

3. Examen escrit: prova d'avaluació continuada a les classes teòriques

Al final de cadascuna de 5 classes teòriques els/les alumnes realitzaran proves d'avaluació contínua del contingut impartit a la teoria.

- Tipus de prova: no recuperable

- Puntuació total: 2,5 punts.

- Nota mínima per aprovar: 1,25 punts.

 

4. Examen escrit: examen final

L'examen final

L'examen estarà compost per un test de 20 preguntes (on hi haurà dues preguntes per avaluar el seminari de l'assignatura)

- Tipus de prova: recuperable.

- Puntuació total: 2 punts.

- Nota mínima per aprovar: 1 punt.